Born of Hope – Full Movie

Same category Film (18351):
Popular videos:
Born of Hope is an independent feature film inspired by the Lord of the Rings and produced by Actors at Work Productions in the UK.
http://www.bornofhope.com
Thanks to Chris Bouchard and the H4G team for putting the film here. For more films by the makers of this and BoH extras please visit.
ActorsatWork
http://www.youtube.com/actorsatwork
Check them out for more videos regarding the film including the audio commentary.
http://www.youtube.com/watch?v=elt_l8zisik

A scattered people, the descendants of storied sea kings of the ancient West, struggle to survive in a lonely wilderness as a dark force relentlessly bends its will toward their destruction. Yet amidst these valiant, desperate people, hope remains. A royal house endures unbroken from father to son.
This 70 minute original drama is set in the time before the War of the Ring and tells the story of the Dúnedain, the Rangers of the North, before the return of the King. Inspired by only a couple of paragraphs written by Tolkien in the appendices of the Lord of the Rings we follow Arathorn and Gilraen, the parents of Aragorn, from their first meeting through a turbulent time in their people's history.
Caption:
V historii našeho sv?ta se odehrálo mnoho p?íb?h?. . . mnohé jsou ztraceny. . . roztroušené ve v?trech ?asu. . . dál, než kam sahá lidská pam??. . . ale tento p?íb?h,. náš p?íb?h. . . by nem?l být zapomenut. . . tati. . . maio!. . . ute?! maio, ut??!. . . maio! utíkej!. . . zrozenÍ nad?j?. . . p?išli jsme z vody. . . te?e z našich dávných dní. . . dlouhými roky do tohoto okamžiku. . . Žene se našimi životy jako pokrevní linie král?. . . rychle plynoucí proud vzpomínek. . . a žalu. . . jedna kapka vody,. . . . krve. . . a po ní další. . . se mohou stát vlnkami,. . . ?ekou,. . . stoupajícím proudem. . . nezastavitelným,. který po chvíli. . . prolomí všechny p?ekážky,. aby znovu plynul voln?. . . na cest? za svým osudem. . . zbytky v?rných. . . dúnadané. . . lid ze západu. . . byli roztroušení a v malém po?tu. . . a obklopeni mnohými nebezpe?ími. . . nebo? temný pán sauron nezapomn?l. na to, co bylo. . . a ze všech národ? st?edozemn?. . . na nikoho nehled?l s v?tší nenávistí. . . a strachem než na dúnadany. . . rozší?il svou v?li mezi svými služebníky. . . a po celá ta dlouhá léta stále toužil vypátrat,. zda jsou isildurovi potomci stále naživu. . . aby je mohl zni?it. - honem!. . . a poslední z jeho nejv?tších nep?átel. by byli ztraceni. . . nav?ky. . . honem! honem!. . . dírhaeli!. . . ivorwen, gilraen, b?žte. prosím!. . . nechci vás dnes ztratit všechny!. . . arathorne!. . . máš mé díky, pane,. . . a jakoukoliv službu, kterou bych mohl já a moje rodina. prokázat tob? a rodin? tvojí. . . dlužíme ti naše životy. . . tak jako já dlužím sv?j život vám. d?kuji ti, paní. . . v?bec nemáte, za co d?kovat, m?j pane. . . nem?žeme tu z?stat. kam jste m?li namí?eno . . . nevím, m?j pane. . . sk?eti spálili naše vesnice,. povraždili lidi. . . ti, kte?í p?ežili, se rozutekli a já nevím, kam. . . dorlad, m?j syn. . . zabili ho, když nás bránil. . . nenechali bychom jeho t?lo sk?et?m. na jejich kruté hry. . . váš syn bude odpo?ívat v pokoji, paní. . . p?jdete s námi. - arathorne!. . . arathorn . . . ty ho znáš, ot?e . . . ano. nebo jsem ho znával,. když byl ješt? dít?. . . je-li to ten samý ?lov?k,. je to syn mého p?ítele a p?íbuzného. . . našeho ná?elníka,. pána aradora. . . isildur?v d?dic. . . co se d?je . . . zdá se, že byli za ko?istí. . . ale tohle jsou jen tretky. . . je to zvláštní. sk?eti hledají zlato a klenoty v divo?in?. . . ale pro? . . . každým dnem jsi mu podobn?jší. - a je to to, co by cht?l . . . vr?el by na m?, že t? nechávám zaujmout jeho místo. . . "divo?ina není dobré místo pro mou dceru!". . . ale po?ád jsem rád, že jsem t? cvi?il. . . to já taky. - pane arathorne. . . ti už nep?inesou žádné zprávy tomu, kdo je poslal. - dobrá práce, halbarone. . . te? musíme dopravit tyhle t?i do bezpe?í. . . p?jdeme do taurdalu, naší vesnice, pane. . . dírhael. to je má žena ivorwen a má dcera. . . gilraen. . . a já jsem arathorn. . . syny arador?v. . . vskutku. . . ne, ne, nekla?te se. . . až p?ijdete k mému otci,. m?žete ho takto pozdravit. . . ale te? si musíme pospíšit. . . Žárlivé srdce nenajde místo pro opravdovou lásku,. . . ani když stojí p?ímo za ním. . . na co bych m?la žárlit . . . vid?l jsem ten pohled mezi nimi. stejn? jako ty. . . tvé o?i t? klamou. . . a krom? toho, nemá to se mnou nic spole?ného. . . nemá . - ne!. . . a s tebou taky ne, dírhaborne. . . a tak arathorn a jeho hrani?á?i. vedli truchlící rodinu na sever,. . . p?es mohutné ?eky. . . a rozlehlými hvozdy rhudauru. . . zemí, nad kterou stále bd?ly pozorné zraky dúnadanú,. . . a p?ivedli je k jeho otci,. pánu aradorovi. . . ve skryté osad? taurdalu. . . poj?, m?j starý p?íteli a p?íbuzný. . . dop?ejme vašemu synovi mír a ?est, jaké si zasloužil. . . protože beru vaši ztrátu jako mou ztrátu. . . a váš žal za sv?j vlastní. . . Žel. . . nebude žádný dlouhý spánek. ve starých kamenných síních. . . pro syna z domu aranathova. . . ale neuvidím tvé kosti zneuct?né, dorlade,. . . až se služebníci zla znovu pokusí. vyhnat otce dúnadanú. . . sbohem. . . p?išel jsem t? poprosit o prominutí. . . dlouho jsem si myslel,. že tvé city k arathornovi. . . nejsou nic víc než rozmar, který t? p?ejde. . . a že ?asem by ses od n?j odtrhla. a kone?n? se rozhlédla kolem sebe. . . nechápal jsem to. . . až do v?erejšího ve?era. . . strávila jsem po jeho bohu roky,. a p?esto je mezi námi propast,. . . kterou dokázaly odhalit až plameny. poh?ební hranice cizího ?lov?ka. . . nemohu soupe?it s takovou krásou a žalem. . . el,. . . každý muž by si pokládal za ?est moci t? nazývat svou. . . p?inesla bych mu jen trápení. . . lorde dírhaeli, ot?e. . . tohle jsme našli po v?erejším útoku. . . je zvláštní, jak m?že tak malá v?c. . . p?inést do našich život?. tak velikou temnotu a zm?nu. . . pán arador te? m?l mnohé v?ci na p?emýšlení. . . k jeho uším dolehly zprávy o sk?etech,. kte?í p?epadávali ostatní vesnice. . . mírumilovné usedlosti, p?íliš vzdálené od pomoci,. . . byly také ohrožovány. . . taurdal praskal ve švech,. protože mnoho dúnadan? opustilo jejich domovy. . . a hledalo bezpe?í ve velkém po?tu. . . a tak arador vedl své state?né hrani?á?e. . . na výprav? za o?išt?ním zem? od hrozby,. která sužovala jeho lid. . . ale nejschopn?jší z jeho muž?,. nem?l být po jeho boku. . . jaká je úroda, má paní . - bohatá, m?j pane. . . ?ekal jsem na cestu trochu víc. . . vy odcházíte . . . otec mne pov??il vypátráním zám?ru nep?átel. v chladných horách na východ?. . . samotného . - ano. . . to je nebezpe?ný úkol, m?j pane. - vskutku. . . bývala doba, kdy se mnou. takové nebezpe?í ani nepohlo. . . a každi?ký kousek ze mne nadšen? putoval. až na konec sv?ta sloužíc našim lidem. . . ale te? . . . te? ?ást ze mne z?stává zde. . . a je to mé srdce. . . m?j pane. . . omlouvám se, má paní,. necht?l jsem vás rozrušit. . . budu hled?t na západ. a ?ekat na váš bezpe?ný návrat. . . má paní. . . se srdcem plným radosti. . . putoval arathorn daleko za rozpadlá m?sta arnoru. . . zatímco arathorn osam?le putovat do chladných hor,. . . gilraen ?ekala na jeho návrat dom?. . . v pohasínajícím lét? na západ?. . . ?as od ?asu sama vycházela hluboko do lesa,. . . aby zjistila, jestli už se vrací. - gilraen!. . . pro? to ta holka d?lá . . . ty víš, na koho ?eká. . . je ješt? moc mladá. - ale ne bez rozumu. . . srdce mi ?íká, že arathorn bude nosit. barahir?v prsten d?íve, než by se ?ekalo. . . ale p?esto si nemyslím, že povede dúnadany. dlouho poté, co si jej nasadí na prst. . . tak jim nest?j v cest?, dírhaeli. . . protože když se tihle dva ožení brzy,. možná se pro náš lid ješt? narodí nad?je. . . ale pokud ne, je možné,. že v té nar?stající temnot?. . . dúnadané nakonec padnou. a už nikdy znovu nepovstanou. . . dop?ej jim to št?stí, které spolu mohou mít. . . deš pozd?!. . . kde sou vostatní . - zabitý!. . . p?epadli nás! všude byli duchové!. . . to nejsou duchové!. jenom hrani?á?i, ty srabe!. . . seš na houby, jako tyhle dva!. . . p?inesli ste to . . . tyhle sou na nic!. furt ste nenašli ten prsten, kterej sauron hledá!. . . d?te zpátky!. najd?te ho!. . . jak nezbylo nás dost. - pot?ebujem ?as, abysme sehnali další. . . byla to chyba zaúto?it na duchy ze tmy, Šaknare!. . . já ned?lám chyby!. . . já te? du nahlásit vaši neschopnost sauronovi do dol gulduru. . . seže?t? si další sk?ety, když musíte,. ale pošlete ven špehy. . . až se vrátím, chci v?d?t, kde to je!. . . co je . . . cítím lidský maso. - to není možný. . . ty to necítíš . . . arathorne! vrátil ses. . . nem?la bys chodit tak daleko do lesa sama. . . já vím, já. - Ššššt. . . arathorne. . . hrani?á?i. nep?jdeš za nimi . . . brzy nás najdou sami. . . takže. si musím pospíšit. nebo zmeškám svou šanci. . . Šanci na co . . . doufám, že jim to chvíli potrvá. . . vycvi?il jsem je p?íliš dob?e. . . m?j pane. . . zašla jsem p?íliš daleko od vesnice,. . . ale váš kapitán mne našel. . . jsem ti k službám, m?j pane. . . a já budu vždy k tvým. . . halbarone, dove? paní gilraen zpátky do vesnice. - jist?, m?j pane. . . elgarain, m?žeš na sloví?ko . . . omlouvám se, m?j pane,. nemohli jsme t? najít, nev?d?la jsem. . . není t?eba se omlouvat,. má milá. . . byla jsi n?kdy zamilovaná . . . ne. . . zm?ní ti to sv?t. . . stráví ho spalující plameny,. které neslábnou. . . sv?tlo tak zá?ivé a jasné jako eärendilova hv?zda. . . tys' byla zamilovaná. . . slyšela jsem o tom vypráv?t. . . takže ty jsi zamilovaný . . . budu se ženit. . . nebo v to aspo? doufám. . . a brzy, pokud mi bude p?át št?stí. . . p?eji ti radost, m?j pane. . . tvé srdce by m?lo být plné radosti, arathorne. - och, to je. . . ale bojím se, že pán dírhael nám nedá své požehnání ochotn?. . . gilraen je jako ty, ješt? na to nemá v?k. . . ješt? jsem nepoznala lásku,. . . ale vím, že když srdce za?ne ovládat jazyk,. nikdo by mu nem?l stát v cest?. . . když budeš váhat,. . . možná zjistíš, že to, co jsi m?l ?íci,. . . z?stane navždycky zam?ené ve tvém srdci. . . a z?staneš sám sob? jediným spole?níkem. . . mluvíš moud?e. . . ale p?esto. . . ro?ní období se práv? m?ní,. t?eba to p?inese zm?nu i do jeho srdce. . . pokud se m?ní s ro?ním obdobím,. tak m?že jen vychladnout. . . jen si st?j za svým a ?íkej to,. co ti velí tvé srdce. . . d?kuji ti. .
Tags:  awesome  born  chris  cinema  earth  epic  episode  fan  fanfilm  fantasy  fight  film  films  for  full  hobbit  hope  hunt  Hunt  independent  jackson  lord  Madison  Matt  movie  of  online  peter  prequel  ranger  rings  short  sword  the  trailer  Twins  whole  born  of  hope  -  full  movie 
Videos66

Uploaded:
Number of Views: 38,878,440
Number of Likes: 62,508
Category: Film
 

You may also like: